Chat and travel with fun!

This user is going to

Ho Chi Minh City, Vietnam
01 March - 01 October 2016

I'm looking for a: Doesn't matter

Bạn có thể tới thành phố Hồ Chí Minh và mình sẽ là hưỡng dẫn viên nhiệt tình nhất có thể .

Purpose of Travel: Beach break, Road trip, Sightseeing, Short/weekend break

Finances: Each person pays for himself/herself

User info

anna
34 years old, Ho Chi Minh City, Vietnam